Du tăng khất thực ở bên hồ
Mặt nước in hình điểm vóc nhô
Gót chuyển y vàng người cảm quý
Tay ôm bát đất kẻ thương ồ

Tứ ân hiển đó nhờ công tạo
Tam bảo linh này mượn sức tô
Thí chủ bòn duyên từng lọn bánh
Chư tôn chú nguyện những viên đồ

Uy nghi thiện hảo ngời nhân cách
Dũng cảm hiền tài tỏ trí phô
Phật tử căn lành gom hạnh phước
Trần gian đời đạo trải cam lồ