AN thân điều phục chế nơi căn
CƯ định tâm yên đoạn ý xằng
KIẾT giới chuyên tu gìn phạm hạnh
HẠ phần kiết sử tỏ khuôn trăng

THÚC môn mẫn tiệp lý kinh hằng
LIỄM giáo kiên trì vượt khó khăn
THÂN mãi đạo lành nghiêm xả chấp
TÂM tròn nghiệp giải trí hoa giăng

TRAO tài ý luyện hừng đông toả
DỒI đức từ bi ánh huệ thăng
ĐẠO lực bền gan Chơn lý vững
HẠNH y Phật Tổ đạo viên thành

AN bình tứ đế cùng tu tập
NHIÊN kết dung hoà chúng hợp tăng
HỶ lực hùng tâm bi dũng trí
LẠC xả ba ngôi hưởng Niết bàn.