Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (51) cuộc sống (76) suy ngẫm (52) chữa lành (39) hạnh phúc (90)
Đăng ngày 11/06/2024 12:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/06/2024 07:02, số lượt xem: 74

1.
MỘT NGƯỜI, này các tỷ khưu!
Ta bà xuất hiện vô ưu mọi loài
An lạc thương tưởng trong ngoài
Trời người lợi ích phúc này ở đâu?
Ai người ban trải tình sâu
Cho thân huệ mạng tỏ làu thấy xa
Như Lai La-hán chính là
Bậc chánh đẳng giác đã qua khổ rèn
Ngài dạy tập mãi thành quen
Thượng nhân cao cả mở then cửa trần
Chính ngài là bậc cao nhân
Vun đời dựng đạo lý chân tuyệt vời
Thế Tôn khó gặp ở đời
Nhưng Ngài thị hiện đất trời bình an
Phật đem vi diệu âm vang
Rống pháp sư tử trải ban pháp lành
Thiện xây nghiệp dứt tâm thanh
Như vườn sen thắm tinh anh ái hoà
Đến khi nhập diệt sa-la
Đại chúng thương tiếc phải xa bậc thầy
Đạo lành quyết một lòng xây
Chung tay đóng góp bấy chầy chẳng vơi.

2.
MỘT NGƯỜI xuất hiện vào đời
Không có đồng bạn không người đối thay
Tương trợ không có một ai
Không người so sánh ngang tài Thế Tôn
Đôi chân giữa các muôn loài
Như Lai chánh giác hoằng khai giáo truyền
Tối cao cùng tột nơi trần
Gieo duyên hội ngộ cân phân dụng lời.

3.
Tỳ khưu xuất hiện MỘT NGƯỜI!
Đem con mắt lớn nhìn đời từ bi
Đại quang cộng với đại minh
Vô thượng sáu món nơi mình chứng tri
Thông đạt các giới vô vi
Bốn lượng, Bát chánh… thích nghi rạng ngời
Trợ đạo dự quả cao ngơi
Nhập lưu cho đến ngự nơi Niết bàn
Là ai đến tận cõi này?
Vô sanh La-hán hiện bày trước sau
Như Lai Đức Phật truyền trao
Chính là một đấng tối cao giáng phàm
Chuyển luân hoá đạo dương trần
Mưa hoa thắm đất toả vầng pháp quang.

Kinh Tăng chi bộ, chương Một pháp, phẩm Một người.