Xét lại bàn tay ngón ngắn dài
So về phúc thiện trổ riêng ai
Người thì phước tướng đầy uy vũ
Kẻ lại mang thân nghiệp sẵn gài

Chẳng hiểu sâu xa phần phước báu
Hơn thua tranh chấp cố đương đầu
Kết hận gieo nhân trồng ác ý
Cho người mang khổ kế mình đau

Phổ Hiền Bồ Tát mười câu nguyện
Nguyện thứ năm tuỳ hỷ công huân
Thiện được danh tài phần tuệ trí
Duyên lành quấy ác cuối đầu tuân

Kết được duyên lành sau hưởng phước
Đời đời ruộng quý chẳng thôi sanh
Đừng vì lợi lạc quên rèn giới
Đức hạnh do ta phải để dành

Cảm tác từ bài Kinh số 21: Kinh Đế Thích sở vấn trong Trường bộ kinh.