Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2024 19:07, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/06/2024 22:23 bởi Quang Toàn Thành Anh, số lượt xem: 84
AN thân điều phục chế nơi căn
định tâm yên đoạn ý xằng
KIẾT giới chuyên tu gìn phạm hạnh
HẠ phần kiết sử tỏ khuôn trăng