Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (51) cuộc sống (76) suy ngẫm (52) chữa lành (39) hạnh phúc (90)
Đăng ngày 12/06/2024 08:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/06/2024 07:41, số lượt xem: 65

1.
Chư Phật Bồ tát hoằng khai
Pháp môn phương tiện chỉ bày chúng sanh
Căn cơ trình độ khả năng
Tam thừa cửu phẩm vẫn hằng khuyến trao
Các ngài Đốn Tiệm giáo Huyền
Chung quy dẫn dụ giáo truyền chúng sanh
Quay về một nẻo thiện lành
Tiến lên bờ giác vô sanh Niết bàn.

2.
Phật truyền phương tiện pháp môn
Bồ tát học hạnh ôn tồn dạy răn
Chữa lành tam độc tham sân
Si mê tứ tưởng lục trần bệnh tâm
Vô minh ngũ trược hằng thâm
Phật dùng huệ trí chuyển thầm phá mê
Phương tiện thiện xảo cao suê
Linh động biến hoá chẳng nề nơi nơi
Uyển chuyển như nước dòng khơi
Chúng sanh chánh giác nghiệp vơi thân lành.

3.
Ngón tay chỉ ánh trăng thanh
Bút mực hoà tuệ chuyển thành chân tâm
Giới định tỉnh giấc mê lầm
Pháp môn diệu dược truy tầm phá mê
Phương tiện độ chúng quay về
Người trong hoàn vũ muôn bề kính tin.