Quang toả y vàng ánh đạo khơi
Toàn Chân lý đạo phủ gương đời
Thành bồi bến giác vầng đông tỏ
Anh đoạn sông mê đuốc trí ngời

Khất sĩ uy nghi tài vẫn luyện
Du tăng tế hạnh đức không rời
Hộ trì Tuệ giác lời kinh giảng
Giới Định ba ngôi rạng đất trời

Pháp chẳng hề chia đạo chẳng phân
Danh nay đã thấm ý trong ngần
Minh đăng khởi nguyện tâm hằng sáng
Anh thệ khơi nguồn trả tứ ân