Trái xoài bốn dạng nhận ra tu
Thứ nhất trong ngoài vẫn thắm nhu
Mọi lúc thường hằng đầy vọng tưởng
Buông lun động đậy trí như mù

Thứ hai nhận xét quả ương hèn
Ruột sống da vàng lại thích khen
Biếng nhác chây lười thân bệ rạc
Tâm tánh giải đãi riết thành quen

Dạng ba đậm vỏ ngắm xanh lè
Ở ruột ao vàng chín chẳng khoe
Bố Đại trêu người sau hữu ích
Tế Điên tướng lạ chẳng ai dè

Cuối cùng ruột vỏ thảy tươi vàng
Tánh tuệ viên tròn ngọc sáng choang
Kẻ mến thường noi thành kính lễ
Là gương chiếu rọi dẫn muôn đàng

Thứ nhất: vỏ và ruột đều sống xanh
Thứ hai: vỏ vàng nhưng ruột còn sống xanh
Thứ ba: vỏ còn sống xanh nhưng ruột đã vàng chín
Thứ tư: vỏ và ruột đều chín đều