Quán Âm Linh cảm Tầm thinh
Từ bi Nhẫn nhục thương tình độ sanh

***
QUÁN xem năm uẩn cuộc đời
ÂM vang tứ đại khổ nơi ta bà
LINH ứng hoá hiện chơn thân
CẢM thương độ thoát chúng sanh mê lầm
TẦM phương Thất bảo lý chân
THINH dụng Bát chánh dạy dân tu hành
TỪ Hỷ cam lộ rưới ban
BI Xả vô lượng xoá tan não phiền
NHẪN dừng điều phục sân si
NHỤC độ tham ái vô minh mê mờ
THƯƠNG tưởng ân đức cao vời
TÌNH thương tuệ trí dưỡng nuôi đạo hiền
ĐỘ không sợ hãi trược phiền
SANH Thường Lạc Ngã Tịnh miền an khương.