Làm người khó tránh điều sai
Ăn năn hối cải không ngoài trượng phu
Tự hối như vẹt mây mù
Biết sợ tội lỗi, biết tu sớm ngày
Người trí giác ngộ hôm mai
Định tâm sửa tánh mỗi ngày siêng năng
Tự hối kẻ kính người kiêng
Là bậc mô phạm thiêng liêng mẫn từ
Hằng ngày quán chiếu kinh thư
Đa thời chánh niệm kiểm từ đúng sai
Sạch trong tiếng nói cùng ai
Và gồm ý tưởng lâu dài luyện nên
Tự bỏ xấu tốt dựng nền
Như ôn như học luôn bền ở tâm
Nhận ra được tánh siêng chăm
Lần lần giũ sạch vết thâm sáng ngời
Xa mờ nóng giận sân lơi
Thực hành nhẫn nhục mỗi thời ấm êm
Chánh tâm kiến sự si kềm
Nơi lòng tinh tấn truy tìm ngộ ra
Hiểu rồi xấu ác lìa xa
Thân tâm hiền thiện nhìn là hiểu ngay
Tư duy quán xét điều hay
Thanh lọc linh thể hiện đây thánh phàm
Những ai tà vạy gian tham
Không là bậc trí bởi ham nẻo thường
Ít gây lầm lạc khiêm nhường
Là người có huệ đã vươn trí mình
Như vầng nhật nguyệt luôn minh
Hiểu mình dắt dẫn chúng sinh xấu chừa.