Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2024 19:05, số lượt xem: 32

HỌC pháp Hỷ Xả thậm thâm
PHẬT hành Tứ đế sáng tâm chơn thường
TỎ làu rạng suốt kinh thư
TÂM thiền tĩnh lự vô tư thanh nhàn
MỞ Từ tuệ giác soi đàng
KHAI hoa Bi mẫn chúng sanh an bình
DÒNG đạo bị ẩn vô minh
THÁNH nhân vẹt mở tâm linh chiếu ngời
NHÂN ngã thọ giả đầy vơi
NGÀY ngày trau chuốt thời thời lầm mê
NHÀ trường giảng dạy răn khuyên
GIÁO pháp chư Phật ngộ liền thoát ra
ĐỀN ân tứ trọng thâm cao
ƠN sâu núi cả sánh sao cho vừa
TỔ tầm Chơn lý khai đường
THẦY trao huệ nhãn định tường pháp thân
BÁO hiếu tuệ trí cần trau
PHẬT thân nối tiếp Phật thân truyền thừa
ÂN dày đạo chánh xa xưa
ĐỨC hạnh nguyện gánh mãi thường khắc ghi.