Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (51) cuộc sống (76) suy ngẫm (52) chữa lành (39) hạnh phúc (90)
Đăng ngày 11/06/2024 12:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quang Toàn Thành Anh vào 11/06/2024 12:14, số lượt xem: 67

(Đản sanh)
Như Lai, Ứng cúng, Biến tri
Trượng phu, Điều ngự từ bi hạnh lành
Thiện thệ, Hạnh túc, Thiên Nhân
Thế gian Thượng sĩ đản sanh cứu đời
Vô ưu hoa nở rạng ngời
Tỳ ni sen hiện đỡ nương chân Ngài

(Chuyển pháp luân)
Bao năm Chân lý nghiệm thành
Vườn nai Lộc uyển quảng bày đạo quang
Tứ đế, Vô tướng thậm thâm
Nhân duyên, Bát nhã sáng ngần lý chân
Chánh pháp ươm hạt nảy mầm
Chúng sanh nương đó thực hành ắt vui

(Niết bàn)
Sanh già bệnh chết phù du
Thành trụ hoại diệt thiên thu không dời
Tám mươi năm tuổi cuộc đời
Giác hạnh đã mãn trụ nơi Niết bàn
Sa la nhập diệt sắc vàng
Thông điệp Phật dạy duyên sanh ta bà
Mau mau nỗ lực chuyên cần
Ba bảy trợ đạo thực hành an vui