Nước biển sông sâu nào sánh được
Ân tình chín tháng mẹ dành cho
Hao mòn trí lực ba năm dưỡng
Thức trắng mà chăm bé ngủ khò

Chí nguyện luôn cầu con mạnh khoẻ
An bình phúc nhận chẳng người so
Vô thường chợt đến ai mà cản…!
Đã biết trần gian khó thể dò

Mẫu tử lìa xa tình chẳng cạn…
Giao thần cách cảm tựu nguyên do
m dương Phật cảnh dù hai nẻo
Dạ trẻ hằng mong thuận chuyến đò

Đưa kẻ qua bờ sanh trí lực
Báo ơn quả đẹp sáng tinh thần
Công phu Bát nhã trao thành kính
Độ mẹ cùng cha vẹn đức nhân