ĐỨC nguyền độ chúng cõi ta bà
SƯ TỔ chân trần dặm chốn xa
MINH hiện y vàng theo lối cũ
ĐĂNG chuyền bát đất hiển thời qua
QUANG ngời chánh đạo nguồn Chơn Lý
SỐNG tỏ từ bi pháp Phật đà
MÃI sáng soi dìu người thức tỉnh
MUÔN ĐỜI ngọn đuốc trải đường hoa.