Thành tâm đốt nén hương trầm
Kính dâng đến bậc chân nhân ta bà
Tưởng nhớ nguyện hạnh độ sanh
Niệm ân trí lực thiết tha cứu đời
Sáu ba la mật cao ngơi
Mươi mười bi dũng chẳng vơi hương trần
Bốn xứ, ý túc, chánh cần
Năm căn, năm lực trợ phần thắng duyên
Đức Giác chi thể hồn nhiên
Tổ thắp Bát chánh nhơn thiên vui mừng
Vắng Thầy nhưng pháp không dừng
Bóng xưa lối cũ vẫn bừng Minh Quang
Ba ngôi đuốc tuệ huy hoàng
Phật Pháp Tăng bảo nối đàng Thế Tôn.