Em biết không, anh không thích nến cháy ở hai đầu
Nếu công việc không phải đam mê, ở đời mấy thuở ai giàu
Nhịp điệu này cần có hai người để nhảy
Đã bắt được một con vàng anh thì ai đời để sẩy