NHÂN sinh khổ đế xoay vần
NGÀY ngày tập khí đoạ đầy trầm luân
KHÁNH mừng Pháp Phật nối truyền
ĐẢN sanh Thiện sĩ phục hưng đạo lành
thầy thân giáo độ dân
TỔ y hạnh đức chân trần dặm xa
MINH ĐĂNG bát đất y vàng
QUANG toả Bát chánh lý chân sáng ngời
KHÁNH vui Hỷ Xả tuyệt vời
THÀNH ngôi Thất bảo cho đời nương theo
NGỌC Giác rạng rỡ Từ Bi
BỬU Toàn Định Tuệ Giới gìn luật nghi
BÁO ơn Cha Mẹ vô nghì
ÂN Thầy huệ mạng tâm linh trao dồi
TỨ châu bốn biển đất trời
TRỌNG kính thí chủ cúng dường cao ngôi.

Kính mừng Khánh đản lần thứ 95 của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang và Lễ Khánh thành Tịnh xá Ngọc Bửu, ngày 14-11-2017.