Mai vàng rụng sáu lăm năm
Hỡi ơi Sư Tổ xa xăm chốn nào
Noi gương dạy bảo theo Thầy
Lục hoà phẩm hạnh hằng ngày sống chung
Cái Sống, cái Biết, cái Linh
Ba cái là một như in chẳng rời
Đồng tu Tăng chẳng lìa đoàn
Thân Tâm, Khẩu, Ý con ngoan Phật Đà
Sáu lăm Thầy mãi cách xa
Chúng con quy tụ rạng toà Minh Quang
Tổ Đình nơi Tổ đản sinh
Quê hương đất mẹ đậm tình nước non
Vĩnh Long rực rỡ bóng hình
Bốn phương hội tụ tiếp nghinh lễ Thầy
Đồng tâm đồng nguyện nơi đây
Tổ Sư trở lại một ngày chẳng xa
Độ sanh chúng cõi ta bà
Nối truyền Chánh pháp Thích Ca kịp thời
Khuyến tu giáo hoá lành khơi
Người mê chợt tỉnh rạng ngời trí tâm