Nhện, Tằm đều kiếp nhả tơ
Nhưng hai cuộc sống mọi giờ khác nhau
Tơ tằm nhả chẳng hề nao
Chết đi tơ quấn khít khao quanh mình
Nhả tơ cũng lắm công trình
Giống thao ý tưởng ngoại hình sắc danh
Ham ăn ham ngủ lợi dành
Tài sắc tiền của khó đành ly khai
Đến khi nghiệp báu trả vay
Luân hồi sanh tử lồng ngay thói thường
Bởi quen dệt cảnh đau thương
Luân hồi sinh tử một đường chả mong
Còn như con nhện thong dong
Nhả tơ đi lại thắm trong tứ bề
Không chấp không kẹt đi về
Tựa mình giới luật chẳng xê giữ gìn
Tham sân ngũ dục buông rình
Si mê chẳng bận hữu tình hữu si
Đời cong hay thẳng không bì
Dứt trừ quyết bỏ chọn đi đúng đường
Đạo bát chánh chết cũng nương
Trợ đạo ba bảy an khương thực hành
Thêm vào tứ đức hạnh lành
Từ bi hỷ xả không ganh tư thù
Ngày ngày quán xét công phu
Tự do đi lại nhất du đại nhàn
An nhiên tự tại Niết bàn
An nhiên như Nhện thênh thang hơn Tằm