AN thân điều phục chế nơi căn
định tâm yên đoạn ý xằng
KIẾT giới chuyên tu gìn phạm hạnh
HẠ phần kiết sử tỏ khuôn trăng
SA môn mẫn tiệp lý kinh hằng
DI giáo kiên trì vượt khó khăn
TẬP mãi đạo lành nghiêm xả chấp
SỰ tròn nghiệp giải trí hoa giăng
BỒI tài ý luyện hừng đông toả
DƯỠNG đức từ bi ánh huệ thăng
ĐẠO lực bền gan Chân lý vững
HẠNH y Phật Tổ đạo viên thành
AN bình tứ đế cùng tu tập
NHIÊN kết dung hoà chúng hợp tăng
HỶ lực hùng tâm bi dũng trí
LẠC xả ba ngôi hưởng Niết bàn.

Mùa hạ đầu tiên tổ chức tại PV. Minh Đăng Quang PL. 2559