Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (51) cuộc sống (76) suy ngẫm (52) chữa lành (39) hạnh phúc (90)
Đăng ngày 11/06/2024 16:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/06/2024 07:04, số lượt xem: 62

Ba-la-nại xứ thiện an
Thế Tôn trú ngự đạo tràng Trúc Lâm
Sau mùa kiết hạ uyên thâm
Lâu-na tôn giả chí tâm thỉnh cầu:
“Từ bi đức Phật nhiệm mầu
Lô-na là nước tìm sâu giáo truyền
Con đến đó trải thiện duyên”
Phật nghe hoan hỷ khuyến liền mấy câu:
Ngươi đây phải biết nông sâu
Chuyện không hề dễ có đâu thuận đà
Này hỡi tôn giả Lâu-na
Chúng sanh giáo hoá Ta là rất vui
Bởi vì ích lợi hằng trui
Thêm phần an lạc đẩy lùi oán xông
Nên ta hứa khả nơi ông
Nhưng đâu nhứt thiết ở trong nước này!
Bởi do nguyên cớ sao đây?
Cúi mong đức Phật chỉ bày rõ thêm
Lời Phật giải thích êm đềm:
Lô-na nước nhỏ chẳng êm dân làng
Tâm tánh mê muội nghênh ngang
Hành động bạo ác hung tàn bất công
Người ngoài đến đó như xong
Nguy hiểm mất mạng này ông tỏ lời?
Tôn giả nghe Phật mỉm cười
Biểu lộ chí nguyện chẳng vơi lực cường
Thế Tôn tỏ ý ngầm thương
Chúng con đệ tử cảm tường niệm ân
Cho nên càng nguyện dấn thân
Hoan hỷ phụng hiến đặng phần pháp ban
Chính vì một nước dã hoang
Biên địa ác kiến lại càng vững xây
Vậy nên quyết phải đến đây
Mặc dù nguy hiểm thường hay rập rình
Nhưng do chánh pháp sanh linh
Tuyên dương truyền bá thân mình cực chi!
Chỉ mong Đức Phật từ bi
Hứa khả quang nhiếp con đi mở đường
Mở ra một cõi đạo trường
Nhân gian Tịnh độ hồ trương Ta-bà
Thế Tôn gương mặt ôn hoà
Am tường vui thích tìm ra đạo mầu
Nhằm giúp cụ hiểu tinh sâu
Cho hàng đồ chúng vài câu hỏi rằng:
Lâu-na bố giáo tu hành
Họ thường chửi mắng ông đành sao đang?
Thế Tôn... Họ chỉ chửi khan
Vẫn chưa lỗ mãng dùng phan đánh người!
Họ dùng gạch ngói chọi ngươi
Nắm tay đánh đập ông thời sao đây?
Họ vẫn còn tốt lành thay
Chưa đâm lẫn chém đoạ đày thân con!
Nếu họ dùng búa đập dồn
Máu me chảy ướt làm ông rã rời?
Con thấy họ vẫn còn lơi
Bàn tay chưa nỡ tả tơi hại người
Bằng như họ giết ông rồi
Đem xác quăng bỏ thúi hôi ngoài đồng?
Được thế con vẫn cảm thông
Họ đã giải thoát thật lòng nơi con
Tứ đại uế trược nghiệp tồn
Bây giờ xả bỏ hiện thôn Niết bàn
Điều không ngại giải tình oan
Chỉ sợ di hại bất an nước này!
Phật nghe hoan hỷ khen bày:
Lâu-na bố giáo luận bày huệ tu
Nhẫn nhục đạo cả điều nhu
Tâm cảnh bất thối cần cù gian nan
Mạnh mẽ hùng dũng hiên ngang
Bi trí sáng tỏ chúng an chí thành
Nghe Phật chỉ dạy đành rành
Tôn giả vâng giữ thẳng lành lô-na….
___
Chúng sanh cần con không ngại đến
Đạo Pháp cần con nguyện dấn thân
Gian lao khổ nhọc muôn phần
Quyết tâm đạt quả đạo mầu Như lai

ĐTKVN, Tương ưng bộ IV, phẩm Chana, mục Punna, 1993, tr 105 & Trung bộ kinh, số 145, Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
(Punnovàda sutta).