1. Hạnh Thục hồi chí Kiếm Môn (Lý Long Cơ)
  4
 2. Hoạ Tấn Lăng Lục thừa “Tảo xuân du vọng” (Đỗ Thẩm Ngôn)
  9
 3. Bồng Lai tam điện thị yến phụng sắc vịnh Chung Nam sơn ứng chế (Đỗ Thẩm Ngôn)
  5
 4. Xuân dạ biệt hữu nhân (Trần Tử Ngang)
  14
 5. Thị yến Trường Ninh công chúa đông trang ứng chế (Lý Kiệu)
  4
 6. Ân chế tứ thực ư Lệ Chính điện thư viện yến phú đắc “lâm” tự (Trương Duyệt)
  4
 7. Tống hữu nhân (Lý Bạch)
  23
 8. Tống hữu nhân nhập Thục (Lý Bạch)
  8
 9. Thứ Bắc Cố sơn hạ (Vương Loan)
  9
 10. Tô thị biệt nghiệp (Tổ Vịnh)
  7
 11. Xuân túc tả tỉnh (Đỗ Phủ)
  7
 12. Đề Huyền Vũ thiền sư ốc bích (Đỗ Phủ)
  5
 13. Chung Nam sơn (Vương Duy)
  9
 14. Đăng Tổng Trì các (Sầm Tham)
  8
 15. Ký tả tỉnh Đỗ thập di (Sầm Tham)
  5
 16. Đăng Duyện Châu thành lâu (Đỗ Phủ)
  12
 17. Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục châu (Vương Bột)
  17
 18. Tống Thôi Dung (Đỗ Thẩm Ngôn)
  3
 19. Hộ tòng Đăng Phong đồ trung tác (Tống Chi Vấn)
  4
 20. Đề Nghĩa Công thiền phòng (Mạnh Hạo Nhiên)
  10
 21. Tuý hậu tặng Trương Húc (Cao Thích)
  11
 22. Ngọc Đài quán kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  4
 23. Quan Lý Cố Thỉnh tư mã đệ sơn thuỷ đồ kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  6
 24. Lữ dạ thư hoài (Đỗ Phủ)
  17
 25. Đăng Nhạc Dương lâu (Đỗ Phủ)
  23
 26. Giang Nam lữ tình (Tổ Vịnh)
  6
 27. Túc Long Hưng tự (Kỳ Vô Tiềm)
  3
 28. Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện (Thường Kiến)
  18
 29. Đề Tùng Đinh dịch (Trương Hỗ)
  2
 30. Thánh Quả tự (Thích Xử Mặc)
  4
 31. Dã vọng (Vương Tích)
  15
 32. Tống biệt Thôi trước tác đông chinh (Trần Tử Ngang)
  4
 33. Bồi chư quý công tử Trượng Bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  7
 34. Bồi chư quý công tử Trượng bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  6
 35. Túc Vân Môn tự các (Tôn Địch)
  5
 36. Thu đăng Tuyên Thành Tạ Diễu bắc lâu (Lý Bạch)
  8
 37. Lâm Động Đình (Vọng Động Đình hồ tặng Trương thừa tướng) (Mạnh Hạo Nhiên)
  14
 38. Quá Hương Tích tự (Vương Duy)
  19
 39. Tống Trịnh thị ngự trích Mân trung (Cao Thích)
  4
 40. Tần Châu tạp thi kỳ 19 (Đỗ Phủ)
  6
 41. Vũ miếu (Đỗ Phủ)
  6
 42. Vọng Tần Xuyên (Lý Kỳ)
  6
 43. Đồng Vương trưng quân Tương trung hữu hoài (Trương Vị)
  8
 44. Độ Dương Tử giang (Đinh Tiên Chi)
  5
 45. U Châu dạ ẩm (Trương Duyệt)
  6