Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 19/03/2007 13:44 bởi Vanachi
Thích Xử Mặc 釋處默 là một tăng nhân cuối đời Đường.

 

Tuyển tập chung