Chưa có đánh giá nào
40 bài thơ
Tạo ngày 28/09/2005 22:12 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 06/04/2007 18:43 bởi Vanachi
Thiệu là tên đất thái ấp (nước phong cho để hưởng lộc) của Thiệu công Thích. Thuyết xưa nhận là vùng Phù phong ở Ung huyện có Thiệu đình tức là đất Thiệu ấy. Nay Ung huyện chia làm hai: Kỳ Sơn huyện và Thiên Hưng huyện, chưa biết đích xác Thiệu đình ở tại huyện nào. Phần dư ra thì đã thấy ở thiên Chu nam rồi.

Thơ các nước Thiệu nam có cả thảy 14 thiên, 40 chương, 177 câu.

Ngu này (Chu Hy) xét rằng: từ thiên Thước sào đến thiên Thái tần là nói về phu nhân và vợ của quan đại phu, để thấy rằng lúc ấy, chư hầu và các quan đại phu chịu sự giáo hoá của Văn Vương mà biết tu thân để yên định gia đình vậy.

Và từ thiên Cam đường trở về sau thì lại thấy rằng do Phương Bá đã truyền bá việc giáo hoá của Văn Vương mà các chư hầu đã biết tu chỉnh từ gia đình đến quốc gia…