Đại phu mặc áo da dê,
Có năm tơ trắng thêm bề xinh xinh
Triều về ăn tại gia đình,
Dáng xem tự đắcthích tình thung dung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.