Trường Giang có nhánh chảy vòng,
Bỏ em chị đã lấy chồng hôm nay.
Bỏ em chẳng dắt thế này,
Rồi sau chị cũng có ngày ăn năn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.