Trên đầu tóc mượn đoan trang,
Sớm hôm lo liệu việc nàng sở công.
Trên đầu tóc mượn thung dung,
Trở về thư thái khi xong tế rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.