26/03/2023 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái phiền 3
采蘩 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:24

 

Nguyên tác

被之僮僮、
夙夜在公。
被之祁祁、
薄言還歸。

Phiên âm

Bị chi đồng đồng,
Túc dạ tại công.
Bị chi kỳ kỳ,
Bạc ngôn tuyền quy.

Dịch nghĩa

Đầu tóc mượn đoan trang kính cẩn,
Sớm hôm ở công sở lo việc cúng tế.
Đầu tóc mượn thung dung,
Khi quay về lúc cúng tế xong.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên đầu tóc mượn đoan trang,
Sớm hôm lo liệu việc nàng sở công.
Trên đầu tóc mượn thung dung,
Trở về thư thái khi xong tế rồi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

bị: tóc mượn kết bằng tóc để bới thêm trên đầu cho đẹp.
đồng đồng: cung kính.
túc: sáng sớm.
công: công sở.
kỳ kỳ: dáng thong thả chậm chạp. Việc xong qua rồi có nghi thức.

Thiên Tế nghĩa ở sách Lễ ký nói rằng: đến lúc tế xong rồi thì hòa nhã vui vẻ cũng như lúc sắp vào cúng tế, không muốn đi về gấp vì lòng vẫn kính mến mãi không thôi. Hoặc nói công là công tang, ruộng trồng dâu của vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái phiền 3