Yêu yêu châu chấu kêu vang,
Cào cào đã thấy tung tăng nhảy cùng,
Lúc mà chưa thấy được chồng,
Buồn rầu lo nghĩ tấc lòng nào nguôi,
Nếu mà trông thấy được người,
Hay là cùng đã được hồi gặp nhau,
Thì lòng lắng dịu xiết bao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.