Để mà đem đặt dưa này,
Cửa song ngôi miếu dưới bày lễ ra.
Ai làm chủ tế đây mà ?
Có cô thiếu nữ nết na kính vì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.