Núi nam kia bước lên cao.
Nói là đi hái ngọn rau quyết dùng.
Lúc mà chưa thấy được chồng
Buồn rầu lo nghĩ tấc lòng nào nguôi.
Nếu mà trông thấy được người,
Hay là cùng ddax được hồi gặp nhau,
Thì lòng vui đẹp xiết bao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.