Để mà đi hái rau phiền,
Bên ao thường mọc hay miền bãi sông.
Hái về kính cẩn mà dùng,
Phu nhân cúng tế ở trong miếu đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.