Chim thước có cái ổ xinh,
Cưu đà làm của mà tranh ở vào.
Nay nàng lấy bậc chư hầu,
Hàng trăm xe ngựa đưa dâu rõ ràng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.