Vang rền sấm nổ ầm ầm,
Phía nam của dãy núi nam đây mà.
Sao chàng lại vội đi ra ?
Lo làm chẳng dám gì là rảnh rang.
Chàng người tín hậu đoan trang,
Mong mau xong việc để chàng về ngay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.