Rau phiền đi hái đem về,
Giữa hai trái núi ở kề suối trong.
Hái về khi đã đem dùng,
Để mà cúng tế trong cung chư hầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.