Đi câu phải có món nào ?
Cần tơ se sợi dây câu một đường..
Con Tề Hầu bực cao sang,
Sánh cùng cháu gái Bình Vương rỡ ràng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.