Ầm ầm tiếng sấm nổi lên,
Núi nam nghe rõ ở bên cạnh này.
Sao chàng lại tách đi ngay ?
Dám đâu yên nghỉ ít ngày thảnh thơi.
Đoan trang tín hậu ở đời.
Mong chàng xong việc tức thời về cho.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.