Ai rằng con chuột không răng ?
Tường em nó đã xoi ngang bằng gì ?
Ai rằng anh chẳng lễ nghi ?
Đem em trực tố lấy gì hỡi anh ?
Kiện thưa em được đã đành,
Rốt cùng về ở với anh chẳng thèm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.