Đường đi ẩm ướt lộ sương,
Há đâu chẳng muốn đi đường sớm khuya ?
Ngại đường sương lộ đầm đìa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.