Chim thước có cái ổ xinh,
Chim cưu bay đến chiếm giành ở trong.
Nay nàng đến buổi lấy chồng,
Hằng trăm xe ngựa đến cùng đón dâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.