Ti tí bé những ngôi
Sao Sầm sao Mão sáng ngời từng cao.
Chỉnh tề đi lại đêm thâu.
Mền đơn mền kép chực chầu lâm công.
Thật vì số mệnh chẳng đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.