Cam đường xanh tốt rườm rà.
Chớ nên xén cắt cùng là chặt cây.
Vì nơi Thiệu Bá ở đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.