Để mà đi hái rau tần,
Núi nam hay mọc ở gần bờ khe.
Tảo kia ta hái luôn về,
Bên đường nước chảy dầm dề sau mưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.