Ai rằng chim sẻ không sừng ?
Nhà em xoi được, hỏi rằng bằng chi ?
Ai rằng anh chẳng lễ nghi ?
Đem em trực tố lấy gì hỡi anh ?
Kiện thưa em được đã đành,
Lễ nghi lúc trước thi hành đủ đâu ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.