Chim thước có cái ổ xinh,
Đông đầy cưu đã chiếm nhanh ở vào.
Nay nàng lấy bực chư hầu,
Hằng trăm xe ngựa chực chầu thành hôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.