Um tùm tươi tốt cam đường
Chớ nên xén nhánh và thường quẳng cây
Vì nhà Thiệu Bá ở đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.