Kìa vùng lau đã rậm chen
Năm con heo đực bắn tên một lần,
Như trâu ngu, có lòng nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.