Cam đường rập rạm tươi xanh
Chớ nên hớt xén bẻ cành mà chơi.
Vì nơi Thiệu Bá nghỉ ngơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.