Um tùm bồng đã mọc lên
Năm con heo lứa bắn tên một lần,
Như trâu ngu, có lòng nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.