Để mà đem đựng rong rau,
Tròn vuông hai giỏ đựng vào tươi xanh
Làm đưa ta lại luộc nhanh
Luộc trong nạc nhỏ hay xanh bằng đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.